BAZAT E MENAXHMENTIT PDF

Per kete ekzistojn tri pikpamje te ndryshme 1. Roli determinues i mjedisit firmat nuk mund te influencojn mbi mjedisin 2. Roli determinues i organizates organizatat i pershtaten mjedisit varsisht prej sasis se burimeve ne dispozicion 3. Roli determinues i mjedisit dhe i organizates ne suksesin e biznesit ndikon si organizata ashtu edhe mjedisi Faktoret e jashtem llogatiten faktoret jasht kufijve te organizates dhe qe ndikojn mbi operacionet e saj. Faketoret politiko-ligjor, percaktojn kuadrin ligjor dhe qeveritar brenda te cilit veprojn organizatat.

Author:Tygogami Tausho
Country:Tanzania
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):14 June 2017
Pages:334
PDF File Size:18.45 Mb
ePub File Size:9.5 Mb
ISBN:971-9-49643-376-1
Downloads:39607
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MajarPunonjesit 2. Konservimi I burimeve natyrore 3. Vendime te orientuar nga tregu me nje fare 3Vendime te brendshme te orientuar nga tregu 4. Balancimin e aspektit ekonomik ekonomik 4Barazimin ne aspektin ekonomik Pergjegjsive dhe atij social 5. Interesine firmes apo te menaxherit 1. Obligimi Social 5. Interesin e firmes dhe te komuntetit 2. Reagimi Social 6. Rolin e vogel te qeverise 6. Angazhimin aktiv te qeverise 3. Inkludimi Social Fati Xhaviti Kapitulli 4.

Rendesia dhe Natyra e Planifikimit Planifikimi fillon nga menaxheret e larte , te cilet duke bashkepunuar me bordin e drejtoreve per firmat e medha percaktojne objektivat dhe strategjite e firmes.

Pastaj Meanxheret e Mesem luajn role te dyfisht e procesin e planifikimit , Nga njera ane,ata punojne bashke me menaxheret e nivelit te laret per te ndihmuar ne projektimin e planeve strategjike si dhe te hartojn plane taktike ,nga ana tjeter ata punojne ne menyre individuale per te hartuar dhe zbatuar planin e aktivteteve Brenda njesise apo nen ndarjse qe eshet nen vartesin e tyre , edhe menaxheret e ulet kane dhe duhet te luajn rol aktiv ne olanifikim.

Sikurse menaxheret e nivelit te mesem edhe ata punojne bashkarisht per hartmin e planeve qe ndikojne ne me shum se nje depertament apo njesi dhe punojn individualisht per te planifikuar per njesit e tyre , kontributi I tyre orientohet kryesisht ne procesin e palneve taktike dhe operacionale. Planifikimi eshte nje procesi I veshtir, shakalla e se ciles eshte ne varesi te nje ser faktoresh : koha ,Mjedisi dhe madhesia e firmes. Menaxheret ne procesin e Hartimi te planeve: duhet te udhehiqen nga 5 Pese parime ato jane : 1.

Percaktimi I qarte I objektivave dhe sigurimi I nje informacioni te sakte te mjaftushem jane premisat per nje planifikim efektiv real 2. Analiza e kujdeshme e mjedisit per percaktimin e drejte te faktoreve qe favorizojne dhe pengojn aritjen e objektivave. Planet duhet te marrin ne kondiserate mundesite potenciale te firmes, nivelin e organizmit si dhe mundesi qe ekzistojn per te ber nje kontroll efektiv te performances.

Planet duhet te jene sa me te qarta me qellim qe tu I japin orientimet e nevojshme njerzve ,po jo me te detajuar. Planet duhet te ofrojne nje shkalle te caktuar fleksibiliteti me qelllim qe ne qofte se kushtet dhe daktoret ndryshojne athere kemi mundesi te bejme adoptim dhe ndryshime ne to pa humbur efektivitetin e tyre..

Qellimi Dhe Misioni: Disa autore te menaxhimit nuk bejne asnje dallim midis qellimit dhe misionit te firmave , Ne fakt keto te dyja kategoria kane ndryshimeesenciale midis tyre, Firmat kane nje QELLIM i cili u ashte caktuar atyre nga shoqeria ,ndersa Misioni I organizatave edhe I njejte per te gjithe : fitimi nepermjet prodhimit dhe shperndarjes se produkteve dhe sherbimeve.

Objektivat : Ne te vertet,Funkison I planifikimit fillon pikerisht me identifikimin e objektivave te ardhshme, Objektivat percaktohen si ate perfundim qe duhet te aritur me qellim qe te realizohet misioni I firmes. Duhet te vendosen ne te pakten 8 fusha Konkretisht ato jane: 1. Poziconimi ndaj tregut ,2. Prduktiviteti , 4. Fitimi ,6. Strategjite :Perckatohen si ne programe te gjera te aktivitetve qe duhen per te arritur objektivat e vendosura, strategjite sherbejne si udheheqje per menyren e organizimit te burimeve me qellim qe objektivat te arihen me efektivitet.

Elemnetet Baze Fushen e Strategjise 2. Organizimin e burimeve 3. Avantazhet konkuruese 4. Strategjite e nje firme biznesi munde te paraqiten ne forme Hirearkie ne tre nivele : -Strategjite e Korporates : tregon kursin nga duhet te orientohet aktivitetet e organizates dhe synon ti pergjigjet pytjes ne cilin biznes duhet te hyme. Politikat :Nje nga aspektet me te rendesishme te planifikimit te vecanti dhe te menaxhimit ne pergjithesi , eshte forme formulimi I sakte I politikes , sepse procesi I planifikimit dhe I percaktimit te objektivave behet efektiv kur ato gjejne shpehjen e duhur ne formen e politikes , Edhe politikat jane plane, ne kuptimin qe ato sherbjen I nje guide per te orientuar idete e dhe mendimet e njerzeve ne procesin e marrjes se vendimeve, pra me fjale te tjera ato jane udheheqjee per mendime veprimin e njerzeve.

Procedurat : Procedurat jan plane qe pasqyrojne politiken dhe japin metoden e kryrjes se aktivitetve te ardhshme nepermjet nje teresie kronologjike te veprimeve te domosdoshme, me fjal te tjera ato jan me tepere nje guide veprimesh, se sa stimuluese te mendimit dhe marrjes se vendimeve 6.

Rregullat : Shpeshhere ne praktike Rregullat dhe procedurat ngatrohen me politikat , Ne fakt politikat politikat percaktojne sfondin apo kuadrin ,nga I cili udhehiqemiper vendosjen e rregullave , Poltikat lejojne nje shkalle te cakturar fleksibbiliteti e inciative te varteseve,ndersa rregullat dhe procedurat si pasqyrim zberthimi I politikes nuk gezojne kete cilsi 7. Planet me nje pordorim-Programet : Ne kete kuader munde te dallojm dy tipe planesh : Plane me nje pordoriim dhe plane standarde.

Buxhetet :Munde te perckatohen si shprehja ne aspektin sasior te planeve , ato munde te kondiserohen edhe vete si plane me nje pordorim ku pasqyrohen burimet e domesdoshme per realizimin e aktivtetve te inkluduara ne nje program apo projekt te caktuar.

Buxhetet si plane me nje pordorim munde te shprehen ne gjuhen financiare nepermjet burimeve financiare qe mbeshtesin objektivat qe synojne te arrijene nepermjet planit te caktuar. Klasifikimi I Planeve : 1. Sipas Nivelit te tyre : Strategjik , Taktik , Opercaional 2. Ne kete lloj planesh perfshihet formulimi I objektivave te pergjithshme e me kryesore te firmes , te cilat sherbejne si udhheqje per te gjithe njesite organizative dhe aktivitetet e tyre Problemi I shtirjes ne kohe I planeve strategjike eshte I lidhur ngushte me industrine edhe mjedisin ne te cilin operon kjo organizat , nuk do te kishin logjik te shendosh ekonomike dhe garanci rezlizimi I planet strategjike te organizatave qe prodhojne kumpjutor , ne qofte se ato harothen ne nje periudhe te themi vjet.

Planet Taktike : Perqendrohen tek njerzit dhe burimet dmth ne menyre sesi duhen organizuar burimet per te ralizuar planet strategjike. Keto plane jane konkrete dhe me specifike se planet strategjike , pergjithsisht keto lloj planesh hartohen nga menaxheret e nivelit te mesem te drejtimit te cilet para se tua parashtrojne ato menaxhereve te nivelit te larte konsultohen me menaxheret mbikqyres vjet.

Planet Operacionale :jane ato plane te hartuara per mbeshtetjen e realizimit te planeve e objektivave opercionale.

Ne qofte se planet taktike kane nje diapason te ndermjetme kohe qe varojn nga vjete ,keto plane nuk kalojn kufirin kohore ten je viti , Planet Operacionale munde te jene edhe : Mujore ,javore madje edhe ditore. Rendesia e ketyre planeve qednron ne faktin se , ne qofte se nuk realizohen objektivat opercaionale atehere vshtirsohet puna per arritjen e objektivave taktike e strategjike , keto lloj planeve mbykqyrenn nga menaxheret e nivelit te mesem dhe zbatohen nga menaxheret e nivelit te ulet te drejtimit.

Fati Xhaviti 2. Sipas Kohezgjatjes : Planet Afatgjata: Zkonisht ,Plane afatgjata kane firmat e medha te biznesit , keto lloj planesh mbulojne nje periudhe kohe nga disa vjet deri ne disa dekada. Planet Afatmesem : Duke qene se planet afatgjata zakonisht mbulojne nje diapason kohe deri ne 10 vjet ,dhe per nje ser kompanishe kjo kohe eshe edhe me e madhe , per rjedhoje edhe shkalla e saktesise dhe sigurise se tyre edhe me e vogel se sa ne planet e tjera,prandaj edhe preukupimi kryesore I menaxhereve jane planet afatmesem.

Ne qofte se planet afatgjata kondiserohen si skelet I nje ndertese te ardhshme,ateher planet afatmesem jan parafabrikatet apo blloqet qe mbushinkete godine sipas nje radhe te percaktuar qarte nga inxhinieri projektues. Planet Afatshkurta : diapazoni I kohes qe mbulojne ket lloj planesh eshte deri nje vit.

Kordinimi dhe integrimi ne kohe I planeve :eshte e domesdoshme qe menaxheret te bejne nje kontrolle te vazhdushem te planeve per te verifikuar nese ato kordinohen sic duhet ndermjet tyre me qellim qe gabimet e mundeshme te zbulohen sa me shpejt e qe edhe kostoja e kroigjimit te devijimeve te mundeshme te jete minimal Planet Situacionale : jane plane Alternative qe menaxheret I vene ne veprim ne qofte se kushtet dhe faktret ndryshojne , sa me I sigurte te jet prognozimi I te ardhmes sa me kolpleks te jet mjedisi , aq me I domesdoshem eshte planifikimi per situate te paparashkuara Etapat E Planifkimit Efektiv : Cdo organizat biznesi pavarsisht nga madhesia,industria ku bene pjese e vendi ku zhvillon aktivitetin e saj , ne provesin e planifikimit duhet te ndjek nje rruge qe eshte e pergjithshme ecura e ciles eshte paraqitur nepermjet fazave te meposhtem : 1.

Analiza e mjedisit te brendshem dhe te jashtem 2. Percaktimi I drejte I objektivave 3. Indentifikimi I Alternativave te mundeshme , 4. Vlersimi dhe zgjedhja e Alternatives me te mire 5. Hartimi I planeve perberese 6. Buxhetimi I planeve. Menaxhimi I Procesit te Planifikimit :Etapat e pershkruara me larte bejne premisat baze per nje planifikim efektiv , por ai munde te mos jete I tille nese menaxhimi I til nuk behet si duhet , per te arritu nivelin e deshiruar efektiv te planifkimit menaxheret duhet te perqendrojne punen e yre ne keto drejtime kryesore : 1.

Puna Planifikuese fillon nga menaxheret kryesore 2. Disponibiliteti I burimeve dhe kufizimet qe ofron mjedisi 3. Planifikimi duhet te mbeshtetet ne nje informacion adekuat , 4. Niveli I komunikimit dhe pjesmarja ne planifikim. Njohja nga menaxheret kryesore e psikologjis se natyres se varteseve te tyre 6. Koha e harxhuar ne procesin e planifikimit 7. Niveli te kualifkimit te menaxhereve Menaxhimi Me Anen e Objektivave MAO :eshte nje metod e perdorur gjegjesisht dekadat e fundit nga menaxheret per te realziuar ne menyre te sukseshme lidhjen ndermjet objektivave te organizates dhe planeve te saj.

Perkufizimi Nga G. Odiorne : nje process menaxherial, me ane e te cilit eprori dhe vartesia , duke operuar ne kuadrin e objektivave dhe prioriteteve te organizates , te perckatura qarte nga menaxheret e nivelit te larte te drejtimit , se bashku identifikojnefushat kryesore te pergjegjsise nga pikpamja e rezultateve qe priten te arrihen prej tij ,e I perdorin keta tregues si guida qe udhheqin veprimtarin e njesise se tij dhe per te vlersuar rezultatet e cdo antari te saje.

Etapat ne Procesin MAO : 1. Perckatimi I objektivave te pergjithshme te organizates 2. Percaktimi I objektivave te detajuara per cdo nendarje organizative dhe punonjes te vacant 3. Hartimi I planit te veprimeve dhe I burimeve te nevojshem 4. Realizimi I objektivave te perckatuara 5.

Prognozimi I shtijeve eshte moment vendimtar I te gjithe procesit te prognozimit sepse ai eshte kyqi I planifkimit te brendshem. Cikli I jetes se produktit 2. Metoda e prognozimit me anen e gjykimit ten je grupi njerzish 3. Metoda Statistikore matmatikore 1. Cikli I jetes se produktit : Kjo teknike mbeshtetet ne parimet themelore se te gjithe produktet jeten e tyre e kane ten dare ne kater faza : 1. Paraqitja 2. Rritja 3. Maturimi 4. Renia Ne momentin e pare kur paraqitet nje product I ri ne treg ,Volumi I shitjeve dhe fitmi jane te ulta , Ne fazen e rritjes shitjet rriten me shpejtesi dhe fitimi eshte relativisht I larte ,ndersa kostot per njesi jan te ulte per shkak te ekonomis se shkalles Ne fazen e maturimit :rritja ngadalsohet per shkak te hyrjes se konkurenteve te rinje ne treg ndersa fitimi per njesi zvoglohet per shkak te shpenzimet suplementare qe jan te domesdoshme per rritjen e volumit te shitjes Ne fazen e Fundit Te renies shitjet Zvoglohen 2.

Metoda e prognozimit me anen e gjykimit ten je grupi njerzish : Kjo metode megjithse kane nje perodrim te gjere ne industrine ,duke u mbeshtetur ne vlersimet dhe opinonet formale ,kane nje shkalle me te ulet objektivietit ne teresine e metodave te prognozimit : Dy jane Metodat qe perfshihen ne kete grup : Metoda e Opinioneve te grupit te Menaxhereve : eshte metoda me e vjeter dhe me e thejshte per prognozimin e shitjeve.

Gjate aplikimit te kesaj metode Menaxheret e organziates mblidhen dhe diskutojne se bashku per te bere nje parashikim per nje qeshtje te caktuar Metoda e Prognozimit nepermjet personave qe meren me shitjet:eshte nje metode e perdorur gjeresisht per prognozimin e shitjeve duke perdorur opinionet dhe idet e asaj pjese te personalitetit te organizates qe merret me shitjen e produkteve duke filluar qe nga shitesit e deri te Menaxheret e tyre.

Metoda Delfi : U projektua per tu perdorur ne prognozim afatgjate ajo munde te perdoret edhe per te nxitur zgjedhjet creative per problem te ndryshme te organizates , Megjithate fuksioni kryesore I saj eshte prognozimi vecanterisht I ndryshimeve teknlogjike , Tipar I rendesishem I kesaj metode eshe se aji i perdor eskpertet per problem qe analizohen pa kerkuar qe ata te jene ne te njejtin kohe bashke pasi grupi I eksperteve I pergjigjet pytjeve te paraqitura ne forme e nje ankete , Fati Xhaviti Kapituli 5 : Marja e Vendimeve Marja e Vendimeve eshte nje nga aktivitetet me te rendesishme te individeve te vecante ,te grupeve apo organizatave.

Marrja e Vendimeve eshte pjese perberse e cdo aspekti te punes menaxheriale. Keshtu menaxheret munde te percaktojne objektivat e planeve vetem pasi te kene marre bendimin mbi misionin baze te organizates. Marrja e vendimeve shpesh her kondiserohet si Funksion Menaxherial dhe si Proces Organizativ.

Shpesh ne literature debatohet nese vendim-Marja eshte art apo shkence duke quar keshtu egzistencen dy shkollave te ndryshme : Shkolla Analitike dhe ajo Intuitive Vendimarja Analitike apo Sistematike : bazohet ne teorine se zgjidhja e problemeve munde te reduktohet ne nje process seleksionim sistematik.

Vendimarja Intuitive : Bazohet ne besimin se marrja e vendimeve te mira eshte art dhe jo shkence. Pse Munde te Vije deri te marrja e vendimeve te gabuara -Mungesa e kohes se Mjaftueshme: te presesh deri ne minutin e fundit per te mare nje vendimdo te thote shpesh te mose maresh ne kondiserat te gjitha alternativat. Vendimet Taktik :jane rutine ,zkonishte permbajne pak alternative dhe lidhen me pordorim ekonomik te burimeve VEndimet Strategjike : keto jane vendime qe meren per objektivat themelore dhe e shtrijne veprimtarin e tyre mbi produktivitetin ,organizimin , dhe opercionet e biznesit ne teresi Nje klasifikim tjeter I ndan vendimet ne dy kategori te pergjithshme : 1.

BOROWSKI POZEGNANIE Z MARIA PDF

Bazat e Menaxhimit-sfidat (Mundeni me shkarku)

.

FAA MEDICAL FORM 8500-8 PDF

Bazat e Menaxhmentit (1)

.

MICROBIOLOGIA DE MURRAY 6 EDICION PDF

Bazat e Menaxhmentit

.

Related Articles