BESLUIT BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN PDF

Artikel 1. De in hoofdstuk 2 tot en met 5 opgenomen voorschriften zijn van toepassing op plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Aan een in hoofdstuk 3 tot en met 5 gegeven concreet voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien de plaats of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gegeven voorschriften. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van de plaats in stand gehouden.

Author:Meztinris Nisar
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):11 October 2009
Pages:334
PDF File Size:11.1 Mb
ePub File Size:8.38 Mb
ISBN:660-1-11571-182-7
Downloads:65590
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkirisarVoor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder: — woonfunctie: woonfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt onder bouwwerk mede verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt. Artikel 1. Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk.

Een zodanig gedeelte, zodanige ruimte of zodanige voorziening maakt met uitzondering van een gedeelte van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van ieder van de betrokken gebruiksfuncties. Bij of krachtens dit besluit wordt een niet-gemeenschappelijk gedeelte van een woonfunctie, een ruimte of een voorziening, die ten dienste staat van meer dan een wooneenheid, aangeduid als gezamenlijk.

De bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften zijn van toepassing op elk gebruik van een bouwwerk, tenzij bij het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw gelegen woonfunctie voor zorg en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2. Op een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie voor zorg en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.

Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw gelegen woonfunctie voor kamergewijze verhuur en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2. Op een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2. Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw gelegen niet in het tweede en vierde lid genoemde woonfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2. Op een niet-gemeenschappelijke ruimte van een niet in het derde en vijfde lid genoemde woonfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2.

Op een niet in een logiesgebouw gelegen logiesfunctie en een nevenfunctie daarvan zijn de artikelen 2. Op een overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m2 die niet voor het publiek toegankelijk is en op een lichte industriefunctie is artikel 2.

Op een bouwwerk geen gebouw zijnde, niet zijnde een tunnel met een tunnellengte van meer dan m, is artikel 2. Aan een in paragraaf 2. De eigenaar van een bouwwerk dan wel degene die uit anderen hoofde daartoe het meest aangewezen is, maakt desgevraagd voldoende aannemelijk dat een in het eerste lid bedoelde gelijkwaardige oplossing in stand wordt gehouden.

Onze Minister kan ten behoeve van experimenten tijdelijk van de in dit besluit gegeven voorschriften afwijken of afwijking daarvan toestaan. Onze Minister maakt geen gebruik van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid dan nadat burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het bouwwerk geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.

De tijdsduur van een afwijking als bedoeld in het eerste lid bedraagt ten hoogste 24 maanden. Onze Minister zendt drie maanden voor het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het experiment in de praktijk aan de Staten-Generaal. Een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in afdeling 2. In een ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan kW aanwezig zijn of een gemeenschappelijk stook- of warmwatertoestel aanwezig is zijn geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld.

Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht of de afvoer van rook is niet afgesloten tijdens het gebruik van een daarop aangewezen verbrandingstoestel. Een verbrandings- of verwarmingsinstallatie wordt niet gebruikt indien de installatie, de opstelling of het gebruik daarvan gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

Bij een verbrandingsinstallatie is dat gevaar niet aanwezig indien de installatie, de opstelling en het gebruik daarvan voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van NEN Een voorziening voor de afvoer van rook wordt uitsluitend gebruikt indien die voorziening: a.

Artikel 2. Het is verboden te roken of open vuur te hebben: a. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk zichtbaar aangegeven door het aanbrengen van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig NEN Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien: a. De verticale vrije ruimte tussen de vloer van een besloten ruimte voor het verblijven of het vluchten van meer dan 50 personen en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 m, tenzij: a.

De aankleding in een besloten ruimte mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen. Dit geldt niet voor zover de aankleding onbrandbaar is. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn brandveilig.

Aan het in het eerste lid gestelde is voldaan indien een naar de lucht toegekeerd onderdeel van het inrichtingselement: a. In, op of nabij een bouwwerk is geen in tabel 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien: a. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op: a. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van een in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde toegestane hoeveelheid. Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.

FLEXTEC 650 PDF

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder: — woonfunctie: woonfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt onder bouwwerk mede verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt. Artikel 1. Bij of krachtens dit besluit wordt een gedeelte van een bouwwerk, een ruimte of een voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. Een zodanig gedeelte, zodanige ruimte of zodanige voorziening maakt met uitzondering van een gedeelte van een nevenfunctie, voor de toepassing van dit besluit deel uit van ieder van de betrokken gebruiksfuncties.

BASIC CIRCUIT THEORY CHARLES DESOER PDF

Brandveilig gebruik gebouwen

Brandveiligheid en de horeca: wat zegt het Bouwbesluit? Maar welke regels gelden er nog meer? En wie is waar verantwoordelijk voor? Door Stephan Yuen Degene die een pand bouwt is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste gebruik en het naleven van de juiste set voorschriften.

CHETAN BHAGAT 3 MISTAKE OF MY LIFE PDF

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

.

Related Articles