BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Takav konvencionalni lagvort kod nas deluje kao pomalo istroen, ali ja u ga ipak neto potpunije eksploatisati. O svrsishodnosti ljudskog rada u organizacijama obino govorimo uopte i kao da se radi samo o oveku uopte. Iako znamo da ljudske organizacije nisu monolitne skupine ljudi istih sposobnosti, istih stremljenja, u istoj ulozi i istom poloaju, pred kojima stoji istovetna svrha njihovog rada. Kad mislimo na konkretnog lana organizacije, svrha njegovog rada je dinamiki sloaj svrhe za kojom on traga, svrhe koju oekuje, svrhe koju opaa, svrhe koju mu organizacija nudi i, recimo, svrhe koju on post factum prepoznaje.

Author:Yozshugal Karg
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):3 September 2013
Pages:215
PDF File Size:3.84 Mb
ePub File Size:2.77 Mb
ISBN:561-3-29808-737-8
Downloads:12165
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikanrisTakav konvencionalni lagvort kod nas deluje kao pomalo istroen, ali ja u ga ipak neto potpunije eksploatisati. O svrsishodnosti ljudskog rada u organizacijama obino govorimo uopte i kao da se radi samo o oveku uopte. Iako znamo da ljudske organizacije nisu monolitne skupine ljudi istih sposobnosti, istih stremljenja, u istoj ulozi i istom poloaju, pred kojima stoji istovetna svrha njihovog rada. Kad mislimo na konkretnog lana organizacije, svrha njegovog rada je dinamiki sloaj svrhe za kojom on traga, svrhe koju oekuje, svrhe koju opaa, svrhe koju mu organizacija nudi i, recimo, svrhe koju on post factum prepoznaje.

Svrsishodnost linog rada u tom smislu je najtenje povezana sa socijalnom razmenom izmeu pojedinca i njegove organizacije. Osnovni sadraj te socijalne razmene ine radna uloga pojedinca, kao njegov udeo ili doprinos, i njegov poloaj u organizaciji, kao ono to on od nje dobija, ili u njoj stie. Obino se misli da su svrhe rada za njega lino razni elementi organizacijskog poloaja, na primer zarada, razne beneficije ugled ili uvaavanje. Svrha rada za pojedinca, meutim, moe biti i sam rezultat rada kao dostignue, kao i drugi elementi njegove radne uloge, a ponajvie celina uloge koju on ostvaruje u datoj organizaciji.

Svrhe sopstvenog rada, poloaji i uloge u odreenoj organizaciji, kojima pojedinac tei i koje oekuje, uslovljene su njegovom linou, ali i mnogim socijalnim, kulturnim i ideolokim determinantama.

Smisao, svrhe i motivi linog rada koje su opredeljivale i pokretale radnike, na primer u predratnim Krupovim elianama, u preduzeima biveg Sovjetskog Saveza, u naim nekadanjim samoupravnim radnim organizacijama ili u firmama posleratnog Japana, nisu bili isti. U susret individualnim svrhama rada, koje preovlauju u datoj sredini, ili na suprot njima, organizacije nude razliite modalitete svrsishodnosti rada, pre svega u skladu sa vladajuim organizacijskim doktrinama.

Toj svrsi je kasnije, u skladu sa pokretom ljudskih odnosa na radu, dodato zadovoljavanje socijalnih potreba ljudi u organizacijama.

Krajem veka, u skladu sa doktrinom ljudskih resursa, organizacije su, uz ostale svrhe rada, nudile svojim lanovima ostvarivanje izazovnih radnih dostignua. I druge organizacijske doktrine, ili njihove varijante, vezane za razliite drutvene sisteme, tehnoloki razvoj ili kulturne specifinosti, imale su svoje akcente u osmiljavanju rada ljudi u organizacijama. Pomenutii akcenti ili dominantni obrasci svrsishodnosti rada, u okviru razliitih organizacijskih doktrina, evidentno su se smenjivali u razvojnom sledu.

To ipak nije znailo da su neki od njih definitivno odbaeni u korist drugih, ve samo da su nekada dominantne svrhe rada gubile svoj primat, u novim vremenima. Dogaa se, naroito u tranzicionim krizama, da prevazieni modeli budu retrogradno aktualizovani, sve dok ponovo ne ispolje svoje ve viene mane. Na taj nain se u razliitim organizacijama, recimo, u istom privrednom sistemu i u istom vremenu, javlja arolikost modela socijalne razmene i svrsishodnosti rada, odnosno, iz njih izvedenih motivacionih mehanizama.

Menader koji traga za novom poslovnom filozofijom, moe biti u nedoumici kad treba da razlui bolje od loijih modele ove vrste. Iz prostog razloga to standardni menaderi nemaju ba konsolidovano istorijsko pamenje o organizacijskim iskustvima i naunim saznanjima, ili o modelima koji su nekad i negde pokazali svoje mane, odnosno svoje prednosti. Standardna udbenika literatura iz psihologije rada i organizacije ne nudi ni menaderima, ba kao ni psiholozima, eksplicitno opisane razliitosti modela socijalne razmene, osvrhovljenja i osmiljavanja rada u okviru poznatijih organizacijskih doktrina.

Ova knjiga je pisana sa namerom da prevazie. U pomenutoj literaturi se pojedini problemi, metode ili tehnike grupiu po tematskoj srodnosti, kao sadraji nezavisni od organizacijskih doktrina ili ireg sistemskog konteksta. Tako se, recimo, svi modeli organizacijske motivacije po tematskoj srodnosti grupiu u isto poglavlje, iako neki od njih ine okosnicu jedne organizacijske doktrine a neki su okosnica druge, sa sasvim suprotnom koncepcijom.

U ovoj knjizi, ba su razliitosti motivacionih modela posluile za jasnije kontrastiranje vanijih organizacijskih doktrina. PSIHOLOGIJA RADA - Usklaivanje oveka i posla Pojedina poglavlja standardnih udbenika iz ove oblasti, kao tematske celine posveene recimo analizi radnih mesta, profesionalnoj selekciji, obuavanju za rad, radnoj patologiji ili prilagoavanju rada radniku, organizacijskim grupama, vodstvu ili komunikacijama, organizacijskoj klimi i kulturi, obino se grupiu po logici tekueg funkcionisanja organizacije, bez vezivanja za iri sistemski kontekst.

U ovoj knjizi, kao i u dvema planiranim knjigama koje su joj komplementarne, meutim, sline teme se interpretiraju neto naglaenije u sklopu odreenih organizacijskih doktrina. Opravdanje takvog pristupa lei u injenici da su neke od navedenih metoda i tehnika razvijene, ili doivele svoj procvat, prvenstveno u sklopu jedne doktrine, a druge u sklopu neke druge doktrine.

Analiza radnih mesta, su na primer, kao i studija vremena i pokreta bile glavni oslonac "naune organizacije rada", dok su tehnike profesionalne selekcije doivele procva Recommended.

VENGAIYIN MAINDHAN NOVEL PDF

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Problemi pri vzpostavljanju demokratine distribucije vpliva v gospodarskih organizacijah. Samoupravno sporazumjevanje Organizacija i kadrovi 3 ,10, str. Pogledi gospodarstvenikov kadrovi,42, str. Motivacija i socijalna akcija. Organizacija i kadrovi, psiholigija 6, str. Revija za sociologiju, Kadrovi i rad,1, str.

ARMUTSBERICHT DEUTSCHLAND 2010 PDF

Ponuda "Prof dr Branislav Cukic Psihologija rada" je arhivirana

.

Related Articles