KERESETE MO KOPELONG PDF

Nikolkree This attachment may have been removed or the person who shared it may not have permission to share it with you. Jesus is just as near to us amid scenes of tempest and trial as He was to His followers who were tossed on the Sea of Galilee. And the whole earth shall ring with the tread of the exceeding great army of every nation, kindred, tongue, and people. Christ must be the central object of our affections, and then we shall live in Him, then we shall have His spirit. But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory even as by the Spirit of the Lord. Christ is on board the vessel.

Author:Nejas Kara
Country:Madagascar
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):25 September 2004
Pages:185
PDF File Size:5.20 Mb
ePub File Size:3.3 Mb
ISBN:863-2-71765-946-5
Downloads:63337
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TesarYou are on page 1of Search inside document 1. Lo letseng le kwa ditseleng, Kwa go leng batimedi: Dilo tsotlhe di baakantswe, Rara O ba letile. Leletsang ba ba imelwang, Ba eletsang kgololo, Kuang taletso ya Mmoloki, E e reng "Tlang kwa go nna" 2.

Se leteng kagiso fatshing, Lo se lete boitumelo, Go bo go tle le Mmoloki Go nyeletsa loso. Foo mo lefatshing je lesha Re tla nna ka bosakhutleng: Mo go swang mo ka go sa swe, Nako e sa khutleng. Boitumelo mo go Ene, Botlhoko bo fedile; Tsela di siamesitswe Lefifi le fedile. Diphupu tsa baeti ba bogologolo, Di tla bulwa jaaka pele, Bontsi jo bo robetseng lewatleng, Bo tla tshela fatshing jeno. Haleluja Amen, haleluja gape, Kgantele re tla nna gone, Letang tsholofelong, lo itumeleng, Mme re tla rwala serwalo.

A go kgakala gae? Merafe e ya senyega, Go tla bogosi jwa Kreste Lefatshe le mo bofelong, Kuang baitshepi o e tla. Baleofi tlang loa bidiwa, Jeso wa lo rapelela, Akofang go ise gotwe, Tshwaro, nako di fedile. Fa trompeta ya Morena e gala go se nako, Moso o phatshima ka bosakhutleng, Fa babolokwa ba kopana kwa moseja ole Maina a bidiwa ke tla nna teng.

A re direleng Morena mosong le mo phirimong, A re bueng ka lorato lwa Gagwe; Mogang tsa botshelo fatshing jeno tsotlhe di felang, Maina a bidiwa ke tla nna teng 9. Tshaba di gaketse mme rea itse; Jeso O etla gape: Kitso e ya ntsifala mo bathung; Jeso O etla gape A re tla phuthega nokeng, Kgatong tsa baengele: Ntelong tse di galalelang, Tse di elang teroneng?

Gone lotshitshing lwa noka, Mo metsing a a mantle; Re tla obamela rure, Metlheng ya boitumelo. Kgantele re fitlha nokeng, Loeto lo tla fela Re tla ja monate pelong Kopelong tsa kagiso Lefa tsela e le mitlwa, Mme e sa bonafale, O e ntsamaetse pele, Ke tla ka boitumelo. Lefa go le pitlagano, Ke raelwa ga botlhoko, Ke gakologelwa Wena, Mme ke tla ke itumela. Ba tlhapisiwa leswe, Ba tlhapisiwa leswe. Baleofi ba tsena gone Ba tlhapisiwa leswe. Legodu le swang ja thama, Go bona motswedi; Gone le nna ke le maswe, Nka tlhapa mo dibeng.

Nka tlhapa mo dibeng, Nka tlhapa mo dibeng. Gone le nna ke le maswe, Nka tlhapa mo dibeng 3. Phutego e rekolotsweng Botlhe ba bolokwe 4. Gone pako ya Segosi, Ke baka poloko, Loleme lo lo sokameng, Lo ntshitswe bobipong.

Lo ntshitswe bobipong, Lo ntshitswe bobipong. Loleme lo lo sokameng, Lo ntshitswe bobipong. Morena ke batla go itekanela; Ke batla O nne, go nna ka bosaeng kae; O thube disetwa, mme O ntshe baba; Janong ntlhatswa ke tla gaisa kapoko. Morena Jeso leba kwano tlase, Mme nthusa ke dire tshupelo tota Kea ineela, le gotlhe ke go itseng Janong ntlhatswa ke tla gaisa kapoko. Ke boleletse tsebe Tsa me go reetsa, Tirong ya pelonomi, Ya diatlanyana.

Matlho a mo tebelong, Tirong le tshamekong, Go a dibela bosuleng, Ka ntata ya Jeso. Re itumela loratong, Tsela e borethe; Lo re thusa mogopolong bonolo go bangwe 2. Go sule dikgosi, E, le magosi, Phuthego ya Jeso E eme jalo. Tlhabana rapela: O se ineele ntweng; Tlhabana ka metlha yotlhe Mme o lope thuso. Leru ja basupi le teng, Je le go bolokang; Lebala kgato e fetileng, Tswela pele tseleng. Ke etla kwa mokgorong Lehumeng, phoufalong; Tsotlhe ke ya di latlha, Ke tla bona poloko.

Jeso O ya mpoloka. A ke ntse ke letse sebeng? Mme ke Go hutsafatsa? Ke ntse ke le wa lefatshe? Intshwarele mpoloka: 4. Ntshegofatsa Mmoloki, Ke tla go Wena. Gotlhe kea ineela Jeso, ka obama dinaong; Boitumelo jwa lefatshe, Ke bo latlhile ntsaya. Jaaka ke ntse, bohutsaneng, Pono, khumo le phodiso. Re tsose gape re tlatse lorato, Re tsosiwe ka molelo wa godimo. O tsee lobaka Go itshepisiwa, O ingotle Moeeng, A go laole; O isiwa metsweding ya lorato O tla tshwanela tirelo godimo.

Sala le nna: Tsatsi lea phirima; Go ya ntshofala; Morena sala: Fa go se bathusi le kgomotso, Thuso ya batlhoki, sala le nna. Botlhokung, kgatlhegong, sala le nna 5. Fa o le teng ke tlelwa ke thata; Le khutsafalo ga e botlhoko; Ga ke tshabe loso le lebitla; Kea di Fenya fa O sala le nna. Tsatsi le ya phirima; Boikhutso jwa godimo: Obamang fa bosigo Bo bonesa dipone Legodimong.

Legodimo lefatshe di baka Wena Mogodimo-dimo. Fa ke tlelwa ke boroko, Matlho a me a otsela Mogopolo wa me, fubeng Sa Mmoloki o ikhutse 3. Ntshegofatse fa ke tsoga, Ke tsamaya mo lefatshing; Loratong lwa Gago ke bo Ke tsene kwa legodimong.

Morena Fika ja rona, Phemelo tsatsing ja phefo Re boloke mo dintelong, Phemelo tsatsing ja phefo. Sekhukhu le tshireletso, Phemelo tsatsing ja phefo; Ga go poifo ya mmaba, Phemelo tsatsing ja phefo.

Morwalela lefa o tla, Phemelo tsatsing ja phefo; Re iphitlha mo Modimong, Phemelo tsatsing ja phefo 4. Lefika je le boitshepo, Phemelo tsatsing ja phefo O nna mothusi wa rona, Phemelo tsatseng ja phefo O a nkgoga: go gontle jang: Lefoko je le gomotsang: Se ke se dirang, kwa ke yang, Ke gogwa ke Modimo teng. Lefa ke eta lefifing, Gongwe bontleng jwa Edene, Metseng mantle, le dintelong, Ke ntse ke gogwa ke Ene.

Fa kagiso e le mo tseleng ya me, Fa bohutsana bo le teng Lefa go nna jang, O nthutile, go re, Ke re "Go sego moeng wa me. Ka boleo ke tletse boitumelo: Boleo jwa me ka bojotlhe Bo kokothetswe mokgorong wa Gagwe; Baka Morena moya wa me. A botsalano, boitumelo, Mo mabogong a bosakhutleng; A go masego, kagiso ya me, Mo mabogong a bosakhutleng.

Ke tla tshaba eng, ke boife eng, Mo mabogong a bosakhutleng? Ke na le kagiso mo Moreneng, Mo mabogong a busakhutleng. Tlhomamang lo emele Tshiamo, Lo itsheke pelo, lo nne tumelong; Ke Lefika je le nayang phenyo, Diphosong tsa lefatshe. Tsholofelo ya me e mading le tshiamong ya Jeso Ga ke ikanye bonna, mme Ke ikaega go Jeso. Ga go na morwalo Le kutlo botlhoko, O duela tiro ya rona; Ga go bohutsana, Tatlhego, Khutlugo, Go sego fa re le boikanyo.

Gonne tsalano le Boipelo Onayang, Ke tsa ba ba ikanyang ba utlwa 5. Boitumelong re rakana le Ditsala mo fatshing Mme go tla mogopolo wa gore re tla kgaogana. Go boipelo tsholofelo fa Baratwi ba Tloga, Gore bokhutlong rona le bona re tla nna mmogo. Ga go taetso e ka buiwang Gaeeng je lentle jele, Mme re tla opela kopelo Tsa kagiso gone. Robalela mo go Jeso, Kotselong e e monate Go ikhutsa boitshepong, Tsholofelong e sa khutleng 3.

Robala mme o tla tsoga, Naka lo gelebetega; Foo o phatlole bobipo Mme o tsoge ka bosasweng. Tao, tsholofetso lorato mmogo, Go bo go tswe tsatsi le sa khutleng.

Mpha Bibela fa ke lo mo tlalelong Fa boleo bo ntlatsa poifo; Mpha mafoko a builweng ke Jeso, Tsholetsa lobone lwa tumelo.

Mpha Bibela, mme mponesetsa tsela, Nthuta kotsi ya dipuso tseno; Bone lole lwa poloko lo tuke, Lo bonese tsela ya kagiso. Mpha Bibela lobone lwa botshelo, Lo tsholetse phupung e e butsweng Mpontsa lesedi ja kwa legodimong, Mpontsha kgalalelo kwa Jordane Kwa Kanana boitumelong, Kwa khumo ya me e teng.

Ke tla fitlha leng kwa bontleng Mme ke segofale? Ke tletse boitumelo, ga nka ke ka nna fa; Dintelong tsa kwa Jordane, Ke tlola go se poifo. Go tla boitumelo bofelong, Fa barobi ba fitlha gae, Ba tlisa diako maitsiboa Gone kwa Jerusalem. Go tla mogopolo, Go nna o masisi; Ke gaufi gae gompieno Go gaisa gale. Ke gaufi go gae, Ke rola morwalo, Mokgoro wa bohutsana, ke rwala serwalo. Fatshe le teng je lentle thata, Tumelong le bonwa kgakala; Gone Rara O re letile, Go re baakanyetsa bonno teng.

Chorus: Mo bontleng Mo bontleng Re tla opela bontleng jole, Dikopelo tsa tshegofatso; Ga re ka ke ra hutsafala, E seng ka ntlha ya boikhutso. Re sa tshwanela, Re leswafetse, Re tlhapise mo lesweng ja boleo. Moya wa legodimo fologa; Re lopa masego A tshegofatso 4. Reetsang lentswe le duleng godimo, Ja re: O moratwa, O ya nkgatlhisa. Tla Motswedi wa masego, O nthute go opela; Go melatswana ya tshwaro E e bitsang dipako. Tshegofatsong ke na le mo-lato ka metlha yotlhe: Mne O mphape ka dikgole Ke nne gaufi le Wena.

Ntlhatswa Wena ntle le mo teng O ntlhatswe ntle le mo teng, Sopr. Ka molelo Ga go mola Fa e bo fela se swa Sopr.

Swe mo go nna, Se swe go nna.

LEIOGNATHUS EQUULUS PDF

Keresete Mo Kopelong

.

PRINCIPLES OF COMPILER DESIGN BY A A PUNTAMBEKAR PDF

Keresete mo kopelong : (lokwalo lo lo Khutshwafaditsweng).

.

Related Articles